Neuropsykiatria

YLEISTÄ NEUROPSYKIATRISISTA HÄIRIÖISTÄ

 • ADHD
 • ADD
 • Aspergerin oireyhtymä
 • Touretten syndrooma
 • Autismikirjon häiriöt
 • SI-häiriö
 • Sensorisen integraation häiriöt (Oireet hyvin samantapaisia, kuin ADHD:ssa)
 • SL-SLI kielelliset erityisvaikeudet (Dysfasia yms.)

Neuropsykiatristen vaikeuksien taustalla saattaa olla kehityksellistä, aivojen rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta tai tai perinnöllisiä tekijöitä.

Haastava perhetilanne, päihteidenkäyttö, elintapojen epäsäännöllisyys, fyysiset ja psyykkiset sairaudet tai traumat altistavat neuropsykiatrisille häiriöille. Oirehdinta ja oireiden vaikeusaste vaihtelee. Henkilöllä voi olla neuropsykiatrisia piirteitä, eivätkä ne silti johda diagnoosiin.

Samanaikaisesti niihin voi liittyä psykiatrisia tai muita oppimisen ongelmia, joista edelliset voivat pahentaa jälkimmäistä tai päinvastoin aiheuttaa esim.

 • sosiaalisten tilanteiden haasteita
 • käytöksen haasteita
 • oppimisen ongelmia
 • keskittymisen ongelmia
 • unen- ja motoriikan haasteita
 • mielialavaihteluja
 • ahdistusta
 • pakko-oireisuutta
 • aistiyliherkkyyttä

Hoitamattomina neuropsykiatriset häiriöt altistavat psyykkisiin ongelmiin ja päihderiippuvuuteen. Päihderiippuvainen, jolla on neuropsykiatrisia häiriöitä on usein se, joka on jäänyt jo ”kelkasta” kouluaikana, tai ei peruskoulun jälkeen löydä omaa paikkaansa jatko-opiskelussa.

Asiakkailla, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä voivat alkaa käyttämään päihteitä itselääkintänä ahdistuneisuuteen, sosiaalisiin tilanteisiin, levottomuuteen ja tarkkaavaisuuden ylläpitämiseen. Hoitamattomalla henkilöllä on kaksinkertainen riski saada päihdehäiriö, mikä onkin yleinen liitännäisoire. Päihdehäiriön syntyyn vaikuttavat fysiologiset, psykososiaaliset tekijät, itsetunto ja koulumenestys, kaveripiiri ja suhteet.

Päihdehoidossa onkin hyvä huomioida taustalla olevat haasteet. Asiakas tarvitsee ymmärrystä, ohjausta, välittämistä enemmän kuin käytös antaa ymmärtää.

NEUROPSYKIATRISTEN ASIAKKAIDEN PÄIHDEKUNTOUTUS

Kuntoutuksen alussa on hyvä selvittää, kuinka nuorena asiakkaalla on alkanut päihteidenkäyttö ja onko asiakas saanut neuropsykiatrista hoitoa ennen päihteidenkäytön alkua.

Asiakkailla, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä, arjentaidot ovat voineet jäädä opettelematta päihteidenkäytön seurauksena. Neuropsykiatrisen diagnoosin lisäksi asiakkailla voi olla muita oppimisen ongelmia, kuten lukihäiriötä tai hahmottamisenhäiriötä. Keskittymistä voi olla hankala ylläpitää ja luetun ymmärtäminen voi tuoda vaikeuksia. Asiakkaalla saattaa olla usein taustalla; vaikeita psyykkisiä häiriöitä, ahdistuneisuushäiriö, epävakaa persoonallisuushäiriö (pitää sisällään neuropsykiatrisen häiriön piirteitä), sekä dissosiaatiohäiriötä ja masennusta yms.

Päihdekuntoutuksessa opetellaan löytämään uusia tapoja saada itselle mielihyvää (päihteettömästi) ja liikunnan merkitys korostuu. Motivoituakseen päihteetömään elämään asiakas tarvitsee paljon positiivista palautetta ympäristöltään. Rajat, yhteisten sääntöjen opettelu ja yhteiset sopimuksen edesauttavat asiakasta pääsemään kiinni aikatauluihin ja säännölliseen elämäntapaan. Asiakkaan saaminen arkeen kiinni ja ns. normaaliin elämään, onkin tärkeä osa Tervassalon kuntoutuksen tavoitteita ja arjentaitojen opettelu merkittävä osa kuntoutusprosessiamme.

Tärkeää on saada päihderiippuvainen ymmärtämään omien arjentaitojen tärkeys ja se, miten suurta roolia päihteettömyys näyttelee ihmisen hyvinvoinnissa. Ennakointi, tiedostaminen mitä tapahtuu ja ja rutiinien omaksuminen kuntoutuksessa tuovat vakautta neuropsykiatrisia häiriöitä omaavan asiakkaan elämään. Yllättävät asiat saattavat sekoittaa neuropsykiatrisia häiriöitä kärsivän henkilön elämän hetkessä kaaokseen.

Neuropsykiatrinen valmennus sopii henkilöille, joilla on neuropsykiarisia erityisvaikeuksia, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Valmennuksessa opetellaan arjen- ja elämänhallintaa sekä ihmissuhdetaitoja.  Valmennus on itsetuntoa kehittävää ja asiakkaan elämänlaatua parantava kuntoutusmenetelmä. Siksi neuropsykiatrinen valmennus on erittäin tärkeää ottaa mukaan, päihdekuntoutukseen yhdeksi vahvaksi kuntoutusmuodoksi. 

Yhtenä menetelmänä päihdekuntoutuksessa käytetään ratkaisukeskisyys- ajattelumallia, mikä sisältää kannustavia työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Tärkeää on asioiden konkretisoiminen koskien elämän- ja tunne-elämän hallintaa sekä päihdesairautta. Ongelmien ja puutteiden sijaan keskitytään enemmän voimavaroja sekä piileviä kykyjä kasvattavaan työskentelyyn. Hyödynnämme työskentelyssä onnistumisia, kykyjä, taitoja sekä osaamista tavoitteen saavuttamiseksi. Epäonnistumiset eivät ole epäonnistumisia vaan oppimiskokemuksia.

Käytämme myös koulutuksellisia menetelmiä, kuten psykoedukaatio.

Psykoedukaation käsittelemiä kysymyksiä:

 • Miten neuropsykiatriset haasteet vaikuttavat päihdeongelmien syntyyn?
 • Miksi joillakin neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavilla henkilöillä on alttiutta päihteidenkäyttöön?
 • Mitä aivoissa tapahtuu ja miksi toimin, niin kuin toimin?
 • Mitä lääkehoito tarkoittaa ja mitä haasteita se tuo päihteidenkäyttäjälle?
 • Mitä lääkkeettömiä keinoja on käytössä?
 • Miten voin itse vaikuttaa omaan toimintaan, vointiin ja keskittymisen haasteisiin?
 • Mikä on ravinnon merkitys neuropsykiatrisia häiriöitä omaavien henkilöiden elämässä?

TERVETULOA TERVASSALOON PÄIHDEKUNTOUTUKSEEN, KULJEMME RINNALLASI KOKO KUNTOUTUKSEN AJAN JA TUEMME SINUA