Palvelu alkaa syksyllä 2024

1) päihdeasiakasperheille kotiin annettavaa perhetyötä:

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Perhetyö tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Perhetyötä voidaan tarjota myös ennaltaehkäisevästi ja kaikenikäisille lapsille perheineen. Perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä perheiden tukemista. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyö ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Oikea-aikainen tuki voi ehkäistä perheiden ongelmien kasvamista, syrjäytymistä ja esimerkiksi lastensuojelun tarvetta.  

Perhetyö muokataan sisällöltään perheen tarvetta vastaavaksi. Perhetyössä voidaan esimerkiksi ohjata kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan sekä tukea perhettä ruokailun ja nukkumisen päivärytmin muodostumisessa, antaa tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa, tukea vanhempien ja lasten hyvää vuorovaikutusta sekä tukea perheen sosiaalisen verkoston laajentamista

ShL 18 § Perhetyö: Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

2) kotiin annettavaa apua ja tukea itsenäiseen asumiseen päihdekuntoutuksen jälkeen:
Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Tervassalon Päihdeklinikka Oy tuottaa kotiin vietäviä palveluita suoraan asiakkaan kotiin Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. Palveluja tuotetaan asiakkaan omaan asuntoon.

Työn tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan voimavaroja, tukea arjen sujumista sekä luoda yhteistyöverkostoja. Kotiin vietävällä asumisen tuella pyrimme varmistamaan asumisen onnistumisen ja auttamaan asiakasta kohti itsenäistä, mielekästä elämää.  

Palvelu on tarkoitettu erityisesti asiakkaille, joilla on taustallaan päihde- ja mielenterveysongelmia. Moniammatillinen tiimimme työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä hyödyntää erilaisia työskentelytapoja.  Kotiin vietävässä tuetun asumisen palvelussa asiakas saa tuekseen oman ohjaajan.  Asiakkaat ohjataan palveluun oman kotikuntansa sosiaalityön kautta. 

SHL 21 a § (26.8.2022/790) Tuettu asuminen: Tuetulla asumisella tarkoitetaan itsenäistä asumista,
jota tuetaan sosiaaliohjauksella.

Tuettua asumista järjestetään henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee hyvinvointialueen apua tai tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.